Privacyverklaring

Dit is de verklaring van Leefstijlplanner, gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 62952102 inzake de verwerking van persoonsgegevens. Leefstijlplanner respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website (www.leefstijlplanner.nl). In dat kader zijn passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en gebruik van de website van Leefstijlplanner te beveiligen en misbruik te voorkomen. Bovendien kunt u in deze verklaring lezen hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Persoonsgegevens die Leefstijlplanner verwerkt

Leefstijlplanner verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Leefstijlplanner vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens privé blijven en houdt zich daarom aan de geldende wet- en regelgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven waarmee een natuurlijke persoon (direct of indirect) kan worden geïdentificeerd. Zoals bijvoorbeeld naam, adresgegevens, telefoonnummer, identificatienummer, geboortedatum.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Leefstijlplanner verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens

Leefstijlplanner verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten aan u te leveren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Leefstijlplanner verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaart Leefstijlplanner persoonsgegevens?

Leefstijlplanner bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat betekent dat zodra de begeleiding stopt, al uw gegevens worden verwijderd of eerder op uw verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leefstijlplanner verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u na uw uitdrukkelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies gebruik

Leefstijlplanner gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Alle gegevens die Leefstijlplanner van u verwerkt, mag u inzien en aanpassen. U mag ons ook vragen om uw gegevens te wissen, zolang dat niet in strijd is met wet- en regelgeving. Leefstijlplanner laat u altijd weten waarom in zo’n geval uw gegevens niet gewist kunnen worden. Als u van een van deze rechten gebruik wil maken, kunt u ons een email of een brief sturen.

Social media cookies

Leefstijlplanner heeft media buttons van LinkedIn en Facebook op haar website geplaatst, zodat u informatie van de website kunt opzoeken of delen via deze social media platforms. Als u dat doet, worden door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee, voordat u op een van deze buttons klikt. Kijk voor meer informatie over deze cookies in het privacy- en/of cookiestatement van LinkedIn en Facebook. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Leefstijlplanner heeft daar geen invloed op.

Hebt u een klacht?

Hebt u een klacht over de wijze waarop Leefstijlplanner met uw persoonlijke gegevens omgaat, dan hoort Leefstijlplanner dat graag voor het geven van uitleg en/of maatregelen te nemen. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van deze verklaring, neem dan gerust contact op.

Hoe Leefstijlplanner uw persoonsgegevens beveiligt

Leefstijlplanner neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Leefstijlplanner wijst u er echter op dat zij de beveiligingsrisico’s die samen hangen met de opslag en overdracht van persoonlijke gegevens niet volledig kan elimineren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan a.u.b. contact op.

Contactgegevens:

Via het contactformulier op deze website of rechtstreeks via: info@leefstijlplanner.nl